Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ДАЛАНЗАДГАД КАПИТАЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/335
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №51 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.02.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1115001001
6 Компанийн регистрийн дугаар 3623521
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.БатОргил    88105199
9 Компанийн  хаяг байршил ӨМА, Даланзадгад сум, 3-р баг

Б.Баторгил

Б.Баторгил

1/335/01 1 Даланзадгад капитал 2018.09.28 №533 Улаанбаатар хот Өмнөговь аймаг Ханбогд сум, Хайрхан баг, Гашуун сухаат хилийн боомт