Нэмэгдсэн: 2019-12-19 03:49:00

          Хорооны 2019 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.1, Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн, Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн А-45 дугаар тушаалаар “Цахим мөнгөний журам”-ыг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2011 оны 379 дүгээр тогтоолоор баталсан “Банк бус санхүүгийн цахим мөнгөний үйлчилгээний журам”-ыг хүчингүй болголоо.