Нэмэгдсэн: 2019-04-18 03:37:00

Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам”-ын 2.11-д “Тусгай зөвшөөрлөө авснаас хойш 6 сарын хугацаанд банк бус санхүүгийн байгууллагын удирдлага нь Монголын банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбооноос зохион байгуулсан сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байна” гэж заасан байдаг.

Сургалтаар ББСБ-ын үйл ажиллагааны онцлог, хууль эрх зүйн орчин, хяналт зохицуулалт, ББСБ-ын нягтлан бодох бүртгэл, тайлагнал, олон улс дахь бичил санхүүгийн салбарын хөгжил, өнөөгийн төвшин, нийгмийн хариуцлага, үйлчилгээний байгууллагын стандарт зэрэг банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд зайлшгүй шаардлагатай мэдлэг олгоход чиглэгдсэн мэдээллийг ББСБ-уудын удирдах албан тушаалтнуудад нэгдсэн байдлаар өгөх зорилготой юм. Мөн банк бус санхүүгийн салбарын ажилтнуудын дагаж мөрдөх ёс зүй, комплаенс зэрэг сэдвүүдийг сургалтын хөтөлбөрт нэмж оруулсан.

Үүний дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбоо хамтран шинээр тусгай зөвшөөрөл авч буй ББСБ-уудын удирдлагуудад зориулсан сертификатжуулах сургалтыг 2018 оны 4 дүгээр сарын 24-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна. Сургалтад хамрагдах хүсэлтэй тусгай зөвшөөрөл бүхий ББСБ-уудын удирдлагууд Хорооны Банк бус санхүүгийн байгууллагын 51-261668 утсанд холбогдож мэдээлэл авах боломжтой юм.