Нэмэгдсэн: 2018-06-05 09:56:00

Банкнаас бусад санхүүгийн зах зээлд мөрдүүлж буй журам, дүрмүүдийг шинэчлэн сайжруулах, багцлан нэгтгэх болон цэгцлэх ажлын хүрээнд Санхүүгийн зохицуулах хороо “Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын шуурхай албаны ажиллах журам”-ын төслийг боловсруулан, олон нийтээс санал авч эхэллээ.

Жолоочийн даатгалын тухай хуулийн дагуу Хороо 2012 онд “Жолоочийн даатгалын сангийн шуурхай албаны ажиллах журам”-ыг батлан мөрдүүлж байсныг 2015 онд шинэчилж, “Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ажиллах журам” болгон баталсан. Шинээр боловсруулсан журмаар Албан журмын даатгалын холбооныхоос бусад шуурхай албад буюу даатгалын компаниудын тус тусын эрхлэн ажиллуулж буй албадын үйл ажиллагааг нийтэд нь зохицуулах юм.

Журмын төсөлд, шуурхай албаны үйл ажиллагааг нэг бүрчлэн тогтоож, даатгалын тохиолдлын талаарх мэдээллийг хүлээн авах, бүртгэх, дуудлагын ажилтанг ажиллуулах, даатгалын тохиолдлын газар дээр шуурхай очиж үзлэг хийх, тэмдэглэл үйлдэх, даатгалын тохиолдол болсныг баримтжуулах, даатгагч, жолоочийн даатгалын сангаас хохирогчид нөхөн төлбөрийг үнэн зөв, шуурхай олгох боломжийг бүрдүүлж, холбогдох мэдээллийг мэдээллийн санд бүрэн нийлүүлэх үе шатуудыг журамлахаар тусгаад байна.

Төслийг хуулийн дагуу зургадугаар сарыг дуустал Хорооны цахим хуудсанд байршуулан иргэд, олон нийтээс санал авах бөгөөд мөн даатгагч, даатгуулагч, тус салбарын мэргэжлийн оролцогчдоор хэлэлцүүлэх ажлыг дэс дараатай хийж, саналуудыг тусгах юм.