Нэмэгдсэн: 2018-05-31 00:17:00

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2018.05.14-18-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан үнэт цаасны зах зээлд үйлчилгээ үзүүлэх хуульч, аудиторуудын шалгалтын дүн гарлаа. Сургалтад хамрагдсан 53 аудитор, хуульчаас 48 нь шалгалтад хамрагдаж, тэдгээрээс 11 аудитор, 32 хуульч тэнцсэн байна.

"Үнэт цаасны зах зээлд үйлчилгээ үзүүлэх хуульч, аудиторуудад зориулсан төрөлжсөн сургалт"-ын шалгалтын дүн

Шифр

Тэнцсэн эсэх

1

2018052501

Тэнцсэн

2

2018052502

Тэнцээгүй

3

2018052503

Тэнцсэн

4

2018052504

Тэнцсэн

5

2018052505

Тэнцсэн

6

2018052506

Тэнцээгүй

7

2018052507

Тэнцсэн

8

2018052508

Тэнцээгүй

9

2018052509

Тэнцсэн

10

2018052510

Тэнцээгүй

11

2018052511

Тэнцсэн

12

2018052512

Тэнцсэн

13

2018052513

Тэнцсэн

14

2018052514

Тэнцсэн

15

2018052516

Тэнцсэн

16

2018052517

Тэнцсэн

17

2018052518

Тэнцсэн

18

2018052520

Тэнцсэн

19

2018052521

Тэнцсэн

20

2018052522

Тэнцсэн

21

2018052523

Тэнцсэн

22

2018052524

Тэнцсэн

23

2018052525

Тэнцсэн

24

2018052526

Тэнцсэн

25

2018052527

Тэнцсэн

26

2018052529

Тэнцсэн

27

2018052530

Тэнцсэн

28

2018052531

Тэнцсэн

29

2018052532

Тэнцсэн

30

2018052533

Тэнцсэн

31

2018052534

Тэнцсэн

32

2018052535

Тэнцсэн

33

2018052536

Тэнцсэн

34

2018052537

Тэнцсэн

35

2018052538

Тэнцсэн

36

2018052539

Тэнцсэн

37

2018052540

Тэнцсэн

38

2018052541

Тэнцсэн

39

2018052542

Тэнцсэн

40

2018052543

Тэнцсэн

41

2018052544

Тэнцээгүй

42

2018052545

Тэнцсэн

43

2018052547

Тэнцсэн

44

2018052548

Тэнцсэн

45

2018052549

Тэнцсэн

46

2018052550

Тэнцсэн

47

2018052551

Тэнцсэн

48

2018052552

Тэнцсэн