Нэмэгдсэн: 2017-12-21 11:04:00

Банкнаас бусад санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд Санхүүгийн зохицуулах хороо мэргэжлийн болон сургалтын байгууллагатай хамтран мэргэшлийн сургалт явуулж, шалгасны үндсэн дээр эрх олгодог. Үүний хүрээнд Хороо үнэт цаасны, даатгалын, банк бус санхүүгийн болон хадгаламж, зээлийн хоршооны салбарын мэргэжлийн оролцогчид, санхүүгийн мэргэжилтнүүдийг чиглэл тус бүрээр сургалтад хамруулан, шалгаруулж байна.

Энэ долоо хоногт даатгалын зуучлагчийн болон хохирол үнэлэгчийн эрх олгох сургалт, шалгалтыг зохион байгууллаа. Даатгалын зуучлагчийн сургалтад нийт 134 иргэн хамрагдсанаас шалгалтад 102, даатгалын хохирол үнэлэгчийн сургалтад 21 иргэн хамрагдсанаас 14 нь тус тус  тэнцлээ.

Шалгалтын дүнг танилцуулж байна.

 

Даатгалын зуучлагчийн шалгалтын дүн

Шифр

Оноо

Хувь

Тэнцсэн эсэх

1

1712001

22

44.0%

Тэнцээгүй

2

1712002

35

70.0%

Тэнцсэн

3

1712003

33

66.0%

Тэнцсэн

4

1712004

35

70.0%

Тэнцсэн

5

1712005

28

56.0%

Тэнцээгүй

6

1712006

30

60.0%

Тэнцсэн

7

1712007

29

58.0%

Тэнцээгүй

8

1712008

26

52.0%

Тэнцээгүй

9

1712009

35

70.0%

Тэнцсэн

10

1712010

25

50.0%

Тэнцээгүй

11

1712011

25

50.0%

Тэнцээгүй

12

1712013

36

72.0%

Тэнцсэн

13

1712014

28

56.0%

Тэнцээгүй

14

1712015

29

58.0%

Тэнцээгүй

15

1712016

34

68.0%

Тэнцсэн

16

1712017

41

82.0%

Тэнцсэн

17

1712018

34

68.0%

Тэнцсэн

18

1712019

40

80.0%

Тэнцсэн

19

1712020

36

72.0%

Тэнцсэн

20

1712021

41

82.0%

Тэнцсэн

21

1712022

35

70.0%

Тэнцсэн

22

1712023

34

68.0%

Тэнцсэн

23

1712024

33

66.0%

Тэнцсэн

24

1712025

30

60.0%

Тэнцсэн

25

1712026

32

64.0%

Тэнцсэн

26

1712027

41

82.0%

Тэнцсэн

27

1712028

31

62.0%

Тэнцсэн

28

1712029

27

54.0%

Тэнцээгүй

29

1712030

36

72.0%

Тэнцсэн

30

1712031

33

66.0%

Тэнцсэн

31

1712032

42

84.0%

Тэнцсэн

32

1712034

43

86.0%

Тэнцсэн

33

1712035

36

72.0%

Тэнцсэн

34

1712036

34

68.0%

Тэнцсэн

35

1712037

31

62.0%

Тэнцсэн

36

1712038

36

72.0%

Тэнцсэн

37

1712039

20

40.0%

Тэнцээгүй

38

1712041

41

82.0%

Тэнцсэн

39

1712042

34

68.0%

Тэнцсэн

40

1712043

40

80.0%

Тэнцсэн

41

1712044

33

66.0%

Тэнцсэн

42

1712045

36

72.0%

Тэнцсэн

43

1712046

34

68.0%

Тэнцсэн

44

1712047

37

74.0%

Тэнцсэн

45

1712048

34

68.0%

Тэнцсэн

46

1712049

33

66.0%

Тэнцсэн

47

1712050

36

72.0%

Тэнцсэн

48

1712051

24

48.0%

Тэнцээгүй

49

1712052

37

74.0%

Тэнцсэн

50

1712053

32

64.0%

Тэнцсэн

51

1712054

34

68.0%

Тэнцсэн

52

1712055

38

76.0%

Тэнцсэн

53

1712056

27

54.0%

Тэнцээгүй

54

1712057

38

76.0%

Тэнцсэн

55

1712058

32

64.0%

Тэнцсэн

56

1712059

26

52.0%

Тэнцээгүй

57

1712060

36

72.0%

Тэнцсэн

58

1712061

37

74.0%

Тэнцсэн

59

1712062

35

70.0%

Тэнцсэн

60

1712063

33

66.0%

Тэнцсэн

61

1712064

43

86.0%

Тэнцсэн

62

1712065

42

84.0%

Тэнцсэн

63

1712066

38

76.0%

Тэнцсэн

64

1712067

36

72.0%

Тэнцсэн

65

1712068

35

70.0%

Тэнцсэн

66

1712069

37

74.0%

Тэнцсэн

67

1712070

36

72.0%

Тэнцсэн

68

1712071

27

54.0%

Тэнцээгүй

69

1712072

37

74.0%

Тэнцсэн

70

1712073

37

74.0%

Тэнцсэн

71

1712074

28

56.0%

Тэнцээгүй

72

1712075

36

72.0%

Тэнцсэн

73

1712076

29

58.0%

Тэнцээгүй

74

1712077

33

66.0%

Тэнцсэн

75

1712078

33

66.0%

Тэнцсэн

76

1712079

30

60.0%

Тэнцсэн

77

1712080

27

54.0%

Тэнцээгүй

78

1712081

31

62.0%

Тэнцсэн

79

1712082

38

76.0%

Тэнцсэн

80

1712083

43

86.0%

Тэнцсэн

81

1712084

37

74.0%

Тэнцсэн

82

1712085

33

66.0%

Тэнцсэн

83

1712086

38

76.0%

Тэнцсэн

84

1712087

33

66.0%

Тэнцсэн

85

1712090

39

78.0%

Тэнцсэн

86

1712091

30

60.0%

Тэнцсэн

87

1712092

20

40.0%

Тэнцээгүй

88

1712093

32

64.0%

Тэнцсэн

89

1712094

37

74.0%

Тэнцсэн

90

1712095

37

74.0%

Тэнцсэн

91

1712096

41

82.0%

Тэнцсэн

92

1712097

39

78.0%

Тэнцсэн

93

1712098

39

78.0%

Тэнцсэн

94

1712099

42

84.0%

Тэнцсэн

95

1712100

39

78.0%

Тэнцсэн

96

1712101

26

52.0%

Тэнцээгүй

97

1712102

29

58.0%

Тэнцээгүй

98

1712103

42

84.0%

Тэнцсэн

99

1712104

41

82.0%

Тэнцсэн

100

1712105

41

82.0%

Тэнцсэн

101

1712106

39

78.0%

Тэнцсэн

102

1712107

35

70.0%

Тэнцсэн

103

1712108

38

76.0%

Тэнцсэн

104

1712109

37

74.0%

Тэнцсэн

105

1712110

39

78.0%

Тэнцсэн

106

1712111

38

76.0%

Тэнцсэн

107

1712112

29

58.0%

Тэнцээгүй

108

1712113

33

66.0%

Тэнцсэн

109

1712114

24

48.0%

Тэнцээгүй

110

1712115

29

58.0%

Тэнцээгүй

111

1712116

11

22.0%

Тэнцээгүй

112

1712117

32

64.0%

Тэнцсэн

113

1712118

32

64.0%

Тэнцсэн

114

1712119

28

56.0%

Тэнцээгүй

115

1712120

26

52.0%

Тэнцээгүй

116

1712121

28

56.0%

Тэнцээгүй

117

1712122

32

64.0%

Тэнцсэн

118

1712123

29

58.0%

Тэнцээгүй

119

1712124

34

68.0%

Тэнцсэн

120

1712125

34

68.0%

Тэнцсэн

121

1712126

39

78.0%

Тэнцсэн

122

1712127

33

66.0%

Тэнцсэн

123

1712128

34

68.0%

Тэнцсэн

124

1712129

34

68.0%

Тэнцсэн

125

1712130

29

58.0%

Тэнцээгүй

126

1712131

36

72.0%

Тэнцсэн

127

1712132

37

74.0%

Тэнцсэн

128

1712133

38

76.0%

Тэнцсэн

129

1712134

24

48.0%

Тэнцээгүй

130

1712135

42

84.0%

Тэнцсэн

131

1712136

27

54.0%

Тэнцээгүй

132

1712137

31

62.0%

Тэнцсэн

133

1712138

29

58.0%

Тэнцээгүй

134

1712139

36

72.0%

Тэнцсэн

 

Даатгалын хохирол үнэлэгчийн шалгалтын дүн

Шифр

Оноо

Хувь

Тэнцсэн эсэх

1

171212

45

90.0%

Тэнцсэн

2

171211

41

82.0%

Тэнцсэн

3

171201

41

82.0%

Тэнцсэн

4

171207

41

82.0%

Тэнцсэн

5

171220

39

78.0%

Тэнцсэн

6

171221

36

72.0%

Тэнцсэн

7

171202

36

72.0%

Тэнцсэн

8

171213

36

72.0%

Тэнцсэн

9

171208

35

70.0%

Тэнцсэн

10

171218

34

68.0%

Тэнцсэн

11

171204

34

68.0%

Тэнцсэн

12

171219

32

64.0%

Тэнцсэн

13

171210

31

62.0%

Тэнцсэн

14

171222

31

62.0%

Тэнцсэн

15

171223

28

56.0%

Тэнцээгүй

16

171206

27

54.0%

Тэнцээгүй

17

171209

26

52.0%

Тэнцээгүй

18

171217

23

46.0%

Тэнцээгүй

19

171216

21

42.0%

Тэнцээгүй

20

171203

20

40.0%

Тэнцээгүй

21

171215

19

38.0%

Тэнцээгүй