Нэмэгдсэн: 2017-11-13 17:15:00

Санхүүгийн Зохицуулах Хороо өнөөдөр хэвлэлийн бага хурал зарлаж, банкнаас бусад санхүүгийн салбарын 2017 оны III улирлын санхүүгийн болон бусад статистик үзүүлэлтийг тоймлон мэдээллээ. Хэвлэлийн бага хурлыг Хорооны Судалгаа, эрсдлийн шинжилгээний хэлтсийн дарга Н.Хүдэрчулуун удирдан явуулсан бөгөөд Үнэт цаасны газрын дарга Б.Лхагвасүрэн, Даатгалын газрын дарга М.Өлзийбат, Банк бус санхүүгийн байгууллагын газрын дарга С.Баянцогт, Хадгаламж, зээлийн хоршооны газрын дарга Ц.Алтантуул, Хяналт шалгалт, зохицуулалтын газрын дарга Б.Ариунаа нар оролцов.

Банкнаас бусад санхүүгийн зах зээлийн ерөнхий үзүүлэлтүүд салбар бүрээр өсжээ. Тухайлбал, хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 695.4 тэрбум төгрөгөөр өсөж 2 083.1 тэрбум төгрөгт хүрсэн бол даатгалын салбарын нийт активын хэмжээ 251.7 тэрбум төгрөг болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 21.4 хувиар өссөн байна. ҮЦК-уудын нийт хөрөнгө 18.4 тэрбум төгрөг буюу 25.8 хувиар өсөж 89.8 тэрбум төгрөг, үйл ажиллагааны орлого 2 тэрбум буюу 57 хувиар өсөж 5.5 тэрбум төгрөг болсон ба 1.4 тэрбум төгрөг (227%-ийн өсөлт үзүүлсэн)-ийн ашигтай ажиллалаа. Даатгалын нийт хураамжийн орлого 29 хувиар өсөж, 114.6 тэрбум төгрөгт хүрэв. Харин нөхөн төлбөрийн зардал 32.4 тэрбум төгрөгт хүрч, нийт хураамжийн орлогын 28.3 хувийг эзлэв. Нийт цэвэр ашгийн хэмжээ 10.2 тэрбум төгрөг байна.

ХЗХ-дын нийт активын хэмжээ өмнөх оны мөн үеэс 31.2 хувиар, өнгөрсөн улирлаас 10 хувиар өссөн 142.7 тэрбум төгрөгт болсон бол ББСБ-уудын нийт хөрөнгө өмнөх оны мөн үеэс 25.1 хувиар өсөж 906 тэрбум төгрөгт хүрсэн бөгөөд хөрөнгийн өсөлтийн 20 хувийг зээлийн өсөлт бүрдүүлсэн байна. Мөн өөрийн хөрөнгө 35 хувиар өсөн  716.8 тэрбум төгрөгт хүрсэн бөгөөд өсөлтийн 32.8 хувийг хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өсөлт бүрдүүлж байна. ББСБ-ын нийт зээлийн хэмжээ өмнөх онтой харьцуулахад 32.3 хувиар өсөж 592.4 тэрбум төгрөг болсон бөгөөд сарын жигнэсэн дундаж хүү 3.4 хувь болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 0.8 пүнктээр буурчээ.

Түүнчлэн, Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны арилжигдсан хэмжээг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 150.6 тэрбум төгрөг буюу 260 хувиар харин арилжигдсан үнэт цаасны тоо 5.7 сая ширхэг буюу 86 хувиар тус тус өсчээ. ҮЦТХТ ХХК д бүртгэлтэй нийт 893,646 данс, 140,882 холболтын данс бүртгэлтэй байна. Эдгээрийн 888,879 нь дотоодын иргэн, 1,994 нь гадаадын иргэн, 2,591 нь дотоодын аж ахуйн нэгж, 182 нь гадаад аж ахуйн нэгжийн данс байна. Харин үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжинд 2017 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нийт 318 ХК-ийн 1,4 их наяд төгрөгийн зах зээлийн үнэлгээ бүхий 22,245,285,497 ширхэг үнэт цаас хадгалагдаж байна.

Мөн, хөдөө аж ахуйн биржээр нийт 68.1 тэрбум төгрөгийн түүхий эд, материал арилжаалагджээ.