Нэмэгдсэн: 2017-10-10 15:48:00

“Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай” Монгол Улсын хуульд Санхүүгийн зохицуулах хороо ББСБ-ын дүрмийн сангийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлтийг бүртгэж, зөвшөөрөл олгохоор заасан. Хуулийг дагуу Хороо 2016 оны 71 дүгээр тогтоолоор Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журмыг баталж, дээрх өөрчлөлтүүдийг зөвшөөрөх болон татгалзах нөхцөлүүд, тавигдах шаардлага, оноосон нэрийг солих үйл явц зэргийг нарийвчлан журамласан.

Дээрх хууль болон журмын дагуу 2017 он гарснаас хойшхи 9 сарын хугацаанд нийт 276 ББСБ-ын бүртгэл болон бүтцэд өөрчлөлт оруулсныг доор жагсаалтаар үзүүллээ. Эдгээр асуудлыг Хорооны даргын тушаалаар шийдвэрлэдэг бөгөөд Хорооноос ББСБ-уудыг чадавхжуулах бодлого хэрэгжүүлж, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэн тогтоосонтой холбоотойгоор байгууллагуудын дүрмийн сангийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулсан шийдвэр зонхилж байна.

 

ББСБ-ын нэр Огноо Tушаалын дугаар ТУШААЛЫН ТОВЧ УТГА
1 "КРЕДИТЕХ СТМ ББСБ" ХХК  2017.02.22 №138 Оноосон нэр
2 "ЦЕНТРАЛ КАПИТАЛ ББСБ" ХХК 2017.04.05 №199 Оноосон нэр
3 "ТЭНҮҮН КАПИТАЛ ГРУПП ББСБ" ХХК 2017.04.05 №200 Оноосон нэр
4 "МАНГО КАПИТАЛ ББСБ"ХХК 2017.04.18 №252 Оноосон нэр
5 "ГЭГЭЭН ИНВЕСТ ББСБ"ХХК 2017.05.17 №289 Оноосон нэр
6 "НӨМӨР КРЕДИТ ББСБ" ХХК 2017.05.31 №301 Оноосон нэр
7 "БРИЛЛИАНТ ФАЙНАНС ББСБ" ХХК 2017.08.02 №386 оноосон нэр
8 "ПРОГРЕССКАПИТАЛ ББСБ"ХХК 2017.04.05 №201 Салбар
9 "ЕСӨН ШИЖИР ИНВЕСТ ББСБ" ХХК 2017.04.05 №203 Салбар
10 "ИНВЕСКОР ББСБ" ХХК 2017.04.18 №245 Салбар
11 "БИДЭТ ББСБ" ХХК 2017.05.17 №288 Салбар
12 "ОЧИР УНДРАА ОМЗ ББСБ" ХХК 2017.07.06  №346 салбар
13 "КАПИТАЛ ББСБ" ХХК 2017.07.06  №347 салбар
14 "ЖИ ЭС БИ КАПИТАЛ ББСБ" ХХК 2017.07.06  №348 салбар
15 "ИНВЕСКОР ББСБ" ХХК 2017.08.02 №381 салбар
16 "ЭФ ЭС ӨҮ ЭС ББСБ" ХХК 2017.08.02 №387 салбар
17 ФЛОУРИШКАПИТАЛ ББСБ ХХК 2017.08.29 №391 салбар 
18 "НОМГОН БУУРАЛ ББСБ" ХХК 2017.09.11 №411 салбар 
19 "СҮЛД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ББСБ" ХХК 2017.9.27 №425 салбар
20 "ЕСӨН ШИЖИР ИНВЕСТ ББСБ" ХХК 2017.9.27 №431 салбар
21 "ВИШНФАНД ББСБ"ХХК 2017.07.06  №346 салбар, төлөөлөгчийн газар
22 "РИЧФИНАНС ББСБ"ХХК 2017.04.05 №202 Салбар хүчингүй
23 АНАР КАПИТАЛ ББСБ ХХК 2017.01.03 №002 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
24 СЕЛЕМЕНТ ББСБ ХХК 2017.01.03 №006 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
25 ФАЙНАНС СТОР ББСБ ХХК 2017.01.04 №011 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
26 НЭТ КАПИТАЛ ФИНАНС КОРПОРАЦИ ББСБ ХХК 2017.01.04 №014 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
27 ХҮРЭН БЭЛЧИР УУЛ ББСБ ХХК 2017.01.07 №026 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
28 МӨНХ ОРШИХ КАПИТАЛ ББСБ ХХК 2017.01.07 №027 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
29 АНТА ФИНАНС ББСБ ХХК 2017.01.07 №028 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
30 СОНГОМОЛ ФИНАНС ББСБ ХХК 2017.01.10 №035 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
31 ЖЭЙ ЭЙ ЭС ЭМ ББСБ ХХК 2017.01.10 №037 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
32 СЭДХААН ББСБ ХХК 2017.01.19 №047 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
33 НАНО КАПИТАЛ ББСБ ХХК 2017.01.19 №051 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
34 ПРАЙМРЕЙТ ББСБ ХХК 2017.01.31 №066 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
35 ТЭНГЭРИЙН ЦАГААН ДЭГЛИЙ ББСБ ХХК 2017.01.31 №068 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
36 СЭНТРАЛ АШИАН ФАЙНАНШИАЛ СЭРВИСЭС ББСБ ХХК 2017.01.31 №069 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
37 ӨРНӨ ДОРНЫН ГҮҮР ББСБ ХХК 2017.02.02 №072 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
38 ОЧИРФИНАНС ББСБ ХХК 2017.02.07 №091 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
39 ТРАСТКАПИТАЛ ББСБ ХХК 2017.02.13 №102 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
40 СИНЕРЖИ ФИНАНС ББСБ ХХК 2017.02.13 №108 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
41 АРУН ОД ФАУНД ХХК 2017.02.13 №110 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
42 ГОЛДЕННЬЮ ФИНАНС ББСБ ХХК 2017.02.15 №095 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
43 ПЛАТИНУМ КАПИТАЛ ББСБ ХХК 2017.02.16 №117 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
44 ТЭНҮҮН СҮЛД КАПИТАЛ ББСБ ХХК 2017.02.17 №120 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
45 АРШАНД ФИНАНС ББСБ ХХК 2017.02.21 №127 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
46 ВЭМА ББСБ ХХК 2017.02.21 №128 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
47 МОНГОЛ ФАКТОРИНГ ББСБ ХХК 2017.02.21 №130 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
48 ДОШТ ДАЙМОНД ББСБ ХХК 2017.02.22 №135 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
49 ШИНЭ ТӨГРӨГ ББСБ ХХК 2017.02.21 №132 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
50 ГҮНСАН-ЭРДЭНЭС ББСБ ХХК 2017.02.22 №144 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
51 АЛТАН ТӨГРӨГ ББСБ ХХК 2017.03.10 №151 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
52 АРД КРЕДИТ ББСБ ХХК 2017.03.22 №161 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
53 МӨНГӨН БУУДАЙ ББСБ ХХК 2017.03.24 №168 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
54 ЭБО ИНВЕСТ ББСБ ХХК 2017.03.24 №170 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
55 ИНЭЛФИНАНС ББСБ ХХК 2017.03.24 №173 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
56 МЕГА-АКТИВ ББСБ ХХК 2017.03.24 №174 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
57 ЭВТ КАПИТАЛ ББСБ ХХК 2017.03.24 №187 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
58 "АЛЛИАНС КАПИТАЛ ББСБ" ХХК 2017.04.06 №212 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
59 "СОНИНШИЙДЭЛ ББСБ"ХХК 2017.04.06 №214 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
60 "КЛОВЕР ББСБ"ХХК 2017.04.06 №216 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
61 "БИДЭТ ББСБ" ХХК 2017.04.18 №250 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
62 "ХӨГЖИЛ ФИНАНС ББСБ"ХХК 2017.05.04 №256 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
63 "МӨНХКРЕДИТ ББСБ"ХХК 2017.05.05 №264 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
64 "ЕСӨН ШИЖИР ИНВЕСТ ББСБ" ХХК 2017.05.05 №267 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
65 "ИНВЕСТОС ББСБ" ББСБ ХХК 2017.05.05 №268 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
66 "ХӨТӨЛТ НОМГОН ББСБ"ХХК 2017.06.22 №322 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
67 "МАГНА ПРОФИТ ЭНД ИНВЕСТМЕНТ ББСБ"ХХК 2017.05.17 №285 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
68 "ЕСӨН ШИЖИР ИНВЕСТ ББСБ" ХХК 2017.07.17 №356 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
69 "АЛЛИАНС КАПИТАЛ ББСБ" ХХК 2017.07.17 №360 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
70 "КЛОВЕР ББСБ"ХХК 2017.07.17 №363 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
71 "ПРО КРЕДИТ ББСБ" ХХК 2017.08.02 №384 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
72 "КАПМОН ББСБ"ХХК 2017.08.02 №385 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
73 "ХАЙ БРИЖ КРЕДИТ ББСБ" ХХК 2017.07.17 №358 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн
74 "ФИНАНС ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ МАЙНИНИГ ББСБ " ХХК 2017.05.31 №302 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн
75 "ЭРХТ ПРОГРЕСС ББСБ" ХХК 2017.05.31 №304 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн
76 "ЭХЛЭЛ КАПИТАЛ ББСБ" ХХК 2017.08.02 №382 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн
77 "ФРЭЙНДС ФАЙНЭНС ББСБ" ХХК 2017.08.02 №388 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн
78 "ЦАГААН-АЖНАЙ ББСБ" ХХК 2017.08.29 №392 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн
79 "ТАНИЛ ГРУПП ББСБ" ХХК 2017.9.27 №429 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн
80 "АЧИТКАПИТАЛ ББСБ" ХХК. 2017.09.11 №406 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн
81 ГОВИЙН ЦЭНХЭР АЛТАЙ ББСБ ХХК 2017.01.03 №003 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
82 НЭЙШНЛ КРЕДИТ ЮНИОН ББСБ ХХК 2017.01.04 №010 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
83 ЖИСАСА ББСБ ХХК 2017.01.04 №012 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
84 БҮРЭНФИНАНС ББСБ ХХК 2017.01.04 №013 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
85 МТС ФИНАНС ББСБ ХХК 2017.01.04 №016 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
86 НАНДИНШҮТЭЭН ФИНАНС ББСБ ХХК 2017.01.07 №021 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
87 НАРАН КРЕДИТ ББСБ ХХК 2017.01.07 №022 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
88 БЕРИЛЛ ФИНАНС ББСБ ХХК 2017.01.07 №023 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
89 МОНГОЛИАН ФҮЧЭ ФИНАНС ББСБ ХХК 2017.01.07 №024 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
90 НОМГОН БУУРАЛ ББСБ ХХК 2017.01.07 №025 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
91 ХОЁР НЯМ ББСБ ХХК 2017.01.10 №031 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
92 ГЭРЭЛФИНАНС ББСБ ХХК 2017.01.10 №033 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
93 ОНУНФАНД ББСБ ХХК 2017.01.19 №046 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
94 ИННОВАЦИ КАПИТАЛ ББСБ ХХК 2017.01.19 №055 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
95 БЕСТ КРЕДИТ ИНВЕСТМЕНТ ББСБ ХХК 2017.01.19 №056 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
96 ГУРВАНБУЛАГ ИНВЕСТ ББСБ ХХК 2017.01.31 №067 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
97 ТУРКОЙСФИНАНС ББСБ ХХК 2017.01.31 №070 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
98 МӨСТИЙН ӨВӨР БУЛАГ ББСБ ХХК 2017.02.02 №073 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
99 ТУНАМАЛ АЛТАН ЗООС ББСБ ХХК 2017.02.02 №074 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
100 РИЧКАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТ ББСБ ХХК 2017.02.02 №075 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
101 БИД ФИНАНС ББСБ ХХК 2017.02.02 №076 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
102 МИКРОКРЕДИТ ББСБ ХХК 2017.02.02 №077 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
103 ЭМ ЭС ЭМ ЭС ББСБ ХХК 2017.02.02 №078 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
104 ФИНАНС ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ МАЙНИНИГ ББСБ ХХК 2017.02.02 №079 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
105 МИРАЙКАПИТАЛ ББСБ ХХК 2017.02.02 №080 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
106 ИЙСТ-ИЙГЛ ББСБ ХХК 2017.02.07 №088 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
107 ЭС АЙ СИ ЭЙ ФИНАНС ББСБ ХХК 2017.02.07 №092 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
108 ГОВЬФИНАНС ББСБ ХХК 2017.02.07 №093 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
109 КАННОФИНАНСИАЛ СЕРВИС ББСБ ХХК 2017.02.07 №094 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
110 БАЯН-АГУЛА ББСБ ХХК 2017.02.07 №097 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
111 АЛТАНСАН АКТИВ ББСБ ХХК 2017.02.13 №103 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
112 МОНГОЛЖИН ВЕНЧУР КАПИТАЛ ХХК 2017.02.13 №104 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
113 АНДУУД ФИНАНС ББСБ ХХК 2017.02.13 №106 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
114 ЧОНО ФИНАНС ББСБ ХХК 2017.02.13 №107 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
115 БҮРЭН КАПИТАЛ ББСБ ХХК 2017.02.17 №118 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
116 МҮҮН РИВАР ББСБ ХХК 2017.02.21 №122 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
117 ЖЕНЕРАЛФИНАНС ББСБ 2017.02.21 №123 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
118 ТҮМЭН ЕМБҮҮТ ФИНАНС ББСБ ХХК 2017.02.21 №124 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
119 РОЯАЛФИНАНС ББСБ ХХК 2017.02.21 №125 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
120 САНСИТ КАПИТАЛ ББСБ ХХК 2017.02.21 №126 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
121 ПРОАДД ББСБ ХХК 2017.02.21 №129 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
122 ДАЙМОНД-ОЧИР ББСБ ХХК 2017.02.21 №131 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
123 ҮЛЭМЖ МЭЛМИЙ ББСБ ХХК 2017.02.21 №133 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
124 ФЛОУРИШКАПИТАЛ ББСБ ХХК 2017.02.22 №134 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
125 ИХ ЦОЛМОН КАПИТАЛ ББСБ ХХК 2017.02.22 №139 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
126 АНАНД ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕР ББСБ ХХК 2017.02.22 №142 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
127 ЭКСКЛЮЗИВЧЭНЖ ББСБ ХХК 2017.03.09 №149 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
128 ДЭВЖИХФИНАНС ББСБ ХХК 2017.03.22 №160 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
129 НЭШНЛ ФИНАНС ББСБ ХХК 2017.03.24 №167 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
130 ХОСМӨНХ ИНВЕСТ ББСБ ХХК 2017.03.24 №171 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
131 ЭРХЭС-ЭРДЭНЭ ББСБ ХХК 2017.03.24 №172 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
132 МАРИКО ББСБ ХХК 2017.03.24 №177 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
133 ШИНЭ ГАРЦ ИНТЕРНЭШНЛ ББСБ ХХК 2017.03.24 №178 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
134 БАТ ЭНД ИНВЕСТ ББСБ ХХК 2017.03.24 №179 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
135 ҮЙЛСТТРАСТ ББСБ ХХК 2017.03.24 №180 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
136 БИ ЭНД ЖИ ФИНАНС ББСБ ХХК 2017.03.24 №181 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
137 ИХ МӨНХГОЛ ББСБ ХХК 2017.03.24 №184 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
138 САРАН ФИНАНС ББСБ ХХК 2017.03.24 №186 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
139 "ИХ ГҮРЭН ХӨСӨГ ББСБ" ХХК 2017.04.03 №193 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
140 "СИТИПАРТНЕРС ББСБ"ХХК 2017.04.03 №194 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
141 "МӨНГӨН ХӨВРӨЛТ ББСБ"ХХК 2017.04.06 №210 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
142 "ЖЭТ ФИНАНС ББСБ" ХХК "САЛХИТ ГОЛ ББСБ" ХХК 2017.04.06 №211 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
143 "ПРОГРЕССКАПИТАЛ ББСБ"ХХК 2017.04.06 №213 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
144 "ХҮРЭН БЭЛЧИР УУЛ ББСБ"ХХК 2017.04.06 №215 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
145 "ХАТАН СҮЛД ББСБ"ХХК 2017.04.06 №217 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
146 "ЦЭГЦ КАПИТАЛ ББСБ"ХХК "Жи Эй энд Юу Эл ББСБ"ХХК 2017.04.11 №225 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
147 "ДИ ЭЙ ЭС ЭС ББСБ"ХХК 2017.04.11 №227 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
148 "ИНГҮҮН ОД ФИНАНС ББСБ"ХХК 2017.04.11 №228 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
149 "ХАСУ ФИНАНС ББСБ"ХХК 2017.04.11 №230 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
150 "МОНГОЛИАГОНКОНГ ФИНАНС КОРПОРАЦИ ББСБ" ХХК 2017.04.11 №231 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
151 "ФИНРҮҮТ-ИНВЕСТМЕНТ ББСБ" ХХК 2017.04.11 №233 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
152 "ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЧ ИНВЕСТ ББСБ" ХХК 2017.04.11 №235 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
153 "ЭЙ ДИ ЮУ ФИНАНС ББСБ" ХХК 2017.04.18 №246 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
154 "АМИЯА ББСБ" ХХК 2017.04.18 №247 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
155 "ААС-ИНВЕСТ ББСБ"ХХК 2017.04.18 №248 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
156 "АШИД ГОЛОМТ ББСБ"ХХК 2017.04.18 №249 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
157 "АЙ БИ И КАПИТАЛ ББСБ" ХХК 2017.04.20 №255 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
158 "ДАЛАНЗАДГАД КАПИТАЛ ББСБ"ХХК 2017.05.05 №259 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
159 "ЭЙ АР И СИ МОРГАЖ КОРПОРЭЙШН ББСБ"ХХК 2017.05.05 №260 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
160 "ИВЭЭЛ ИНВЕСТ ББСБ" ХХК 2017.05.05 №263 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
161 "СТАНДАРТ ФИНАНС ББСБ"ХХК 2017.05.05 №265 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
162 "АВШИГ ОДСЭР ББСБ" ХХК 2017.05.05 №266 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
163 "БОЛОР ЗООС ББСБ" ХХК 2017.05.05 №269 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
164 "АЛТАНСАН АКТИВ ББСБ"ХХК 2017.05.17 №286 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
165 "ЭВТКАПИТАЛ ББСБ"ХХК 2017.05.31 №300 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
166 "ДАЙМОНД-ОЧИР ББСБ" ХХК 2017.05.31 №303 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
167 "ХАРЖЫГЕР ББСБ" ХХК 2017.05.31 №306 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
168 "ТУНАМАЛ КАПИТАЛ ББСБ"ХХК 2017.06.22 №318 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
169 "БУМАН ДУСАЛ ББСБ"ХХК 2017.06.22 №319 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
170 "ГҮН ТҮНШЛЭЛ ББСБ"ХХК 2017.06.22 №320 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
171 "ИВЭЭЛ ИНВЕСТ ББСБ" ХХК 2017.06.22 №323 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
172 "КАПИТАЛ ББСБ"ХХК 2017.06.22 №326 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
173 "ЭНИЧ ФИНАНС ББСБ"ХХК 2017.07.17 №351 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
174 "ҮЛЭМЖ МЭЛМИЙ ББСБ"ХХК 2017.07.17 №352 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
175 "ПРЕМЬЕРПОЙНТ ББСБ"ХХК 2017.07.17 №353 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
176 "ХОС ФИНАНС ББСБ" ХХК 2017.07.17 №354 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
177 "ТЭНГЭР ЗУУЧ ББСБ"ХХК 2017.07.17 №355 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
178 "ЭФ ЭС ӨҮ ЭС ББСБ" ХХК 2017.07.17 №365 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
179 "АРВИНБУРААТ ББСБ"ХХК 2017.07.18 №368 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
180 "ФИН ИНВЕСТ ББСБ"ХХК 2017.07.18 №371 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
181 "МАЙКРОКРЕДИТ ИНВЕСТМЕНТ ББСБ"ХХК 2017.07.18 №373 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
182 "ТАНИЛ ГРУПП ББСБ" ХХК 2017.07.18 №374 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
183 "ГЕО ФИНАНС ББСБ" ХХК 2017.07.18 №377 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
184 "ИНГҮҮМЭЛ ЗООС ББСБ" ХХК 2017.08.02 №383 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
185 "ТЭНГЭРЛИГ АВТО ФИНАНС ББСБ" ХХК 2017.08.29 №393 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
186 "ЦОГЗОЛФИНАНС ББСБ" ХХК 2017.09.11 №409 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
187 "НОМГОН БУУРАЛ ББСБ" ХХК 2017.09.11 №410 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
188 "СҮЛД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ББСБ" ХХК 2017.9.27 №424 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
189 "СТАНДАРТ ФИНАНС ББСБ"ХХК 2017.9.27 №430 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
190 "НИМОН ЭЙ БИ ББСБ" ХХК 2017.04.11 №226 хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүн
191 ГАРЬД КАПИТАЛ ББСБ ХХК 2017.01.03 №004 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
192 ВЕСТЕРН ИНВЕСТМЕНТ ФАНД ББСБ ХХК 2017.01.03 №005 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
193 УЛААНБААТАР КРЕДИТ ББСБ ХХК 2017.01.04 №007 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
194 ШАТТЛЕ ББСБ ХХК 2017.01.04 №008 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
195 НОРТ ЭЙШИА ИНВЕСТМЕНТ ББСБ ХХК 2017.01.04 №009 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
196 ИТГЭЛТ МИЛЛИОН ББСБ ХХК 2017.01.04 №015 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
197 ЦЭНШИЖИР ББСБ ХХК 2017.01.07 №020 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
198 ХЭТ-ОРГИЛ ББСБ ХХК 2017.01.10 №032 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
199 ЦАГААН ХАС КРЕДИТ ББСБ ХХК 2017.01.10 №034 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
200 ХИМУРГА ББСБ ХХК 2017.01.10 №036 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
201 АЛТАН ҮСТ АНУ ББСБ ХХК 2017.01.10 №038 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
202 АХАН ДҮҮСИЙН ИТГЭЛ ББСБ ХХК 2017.01.10 №039 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
203 ЕСӨН ШИЖИР ИНВЕСТ ББСБ ХХК 2017.01.19 №048 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
204 АВУУРЬД ББСБ ХХК 2017.01.19 №049 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
205 ӨЛЗИЙТФИНАНС ББСБ ХХК 2017.01.19 №050 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
206 НОМТ ХАС ББСБ ХХК 2017.01.19 №052 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
207 МАКСИМУС КАПИТАЛ ББСБ ХХК 2017.01.19 №053 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
208 БОЛДГАН ББСБ ХХК 2017.01.19 №054 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
209 ҮНДЭСНИЙ БАЯЛАГ ББСБ ХХК 2017.02.02 №081 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
210 НЭЙШНЛКАПИТАЛ ГРУПП ББСБ ХХК 2017.02.07 №089 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
211 ТҮМЭН МЕНЕЖМЕНТ ББСБ ХХК 2017.02.07 №090 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
212 ХИШИГБУМБАН ИНВЕСТ ББСБ ХХК 2017.02.07 №096 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
213 ИНВЕСТОС ББСБ ББСБ ХХК 2017.02.13 №105 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
214 МОНГОРҮ МАТРИКС ГИНКО ББСБ ХХК 2017.02.13 №109 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
215 СҮЛД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ББСБ ХХК 2017.02.16 №116 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
216 ДЭЛГЭР ФИНАНС ББСБ ХХК 2017.02.17 №119 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
217 ЖАВХЛАНТ АЛДАРХААН ББСБ ХХК 2017.02.22 №136 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
218 МЭЖИККАПИТАЛ ББСБ ХХК 2017.02.22 №137 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
219 ТА ГЛОБАЛ КАПИТАЛ ББСБ ХХК 2017.02.22 №140 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
220 АКТИВ КАПИТАЛ ББСБ ХХК 2017.02.22 №141 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
221 ДЕВЕЛОПИНГ ЭНТЕРПРЕНЮРИАЛ МОНГОЛИА ББСБ ХХК 2017.02.22 №143 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
222 ГРИЙТМОНГОЛ ФИНАНС ББСБ ХХК 2017.03.10 №152 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
223 ХОТОЛ ПАРТНЕРС ББСБ ХХК 2017.03.10 №153 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
224 ХАНАНБАШАА ББСБ ХХК 2017.03.10 №154 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
225 ХАНБОГД КАПИТАЛ ББСБ ХХК 2017.03.22 №159 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
226 ЧОЙЖИН БРОС ББСБ ХХК 2017.03.24 №166 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
227 ТОПФИНАНС ББСБ ХХК 2017.03.24 №169 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
228 ВИТТА-ИНВЕСТ ББСБ ХХК 2017.03.24 №175 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
229 МӨНГӨНИЙ МОД ФИНАНС ББСБ ХХК 2017.03.24 №176 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
230 ЭКСПРЕССФИНАНС СЕРВИС ББСБ ХХК 2017.03.24 №182 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
231 АРВИС-ИТГЭЛ ББСБ ХХК 2017.03.24 №183 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
232 ИХГИФТ ФИНАНС ББСБ ХХК 2017.03.24 №185 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
233 МӨНХИЙ ЭРХИ ББСБ ХХК 2017.03.24 №188 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
234 РИЛАЙНС ББСБ ХХК 2017.03.24 №189 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
235 ГАНДИРС КАПИТАЛ ББСБ ХХК 2017.03.24 №190 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
236 "ТӨВ ХӨГЖИЛ ББСБ"ХХК 2017.04.06 №218 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
237 "ВЕСТЕРН ИНВЕСТМЕНТ ФАНД ББСБ"ХХК 2017.04.10 №219 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
238 "БЕСТКРЕДИТ ИНВЕСТМЕНТ ББСБ"ХХК 2017.04.10 №220 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
239 "ИНВЕСКОР ББСБ" ХХК 2017.04.10 №222 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
240 "ИХ ХУУРЧ ББСБ" ХХК 2017.04.10 №223 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
241 "ЭМ ЭС ӨҮ ИНКОМ ББСБ"ХХК 2017.04.11 №224 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
242 "ХАРЗ ТРЕЙД ББСБ"ХХК 2017.04.11 №229 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
243 "ЮНАЙТЕД ФИНАНС ББСБ"ХХК 2017.04.11 №232 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
244 "ГЛОБАЛ ПРОФИТ ББСБ"ХХК 2017.04.11 №234 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
245 "КАПИТАЛКОНТИНЕНТ ИНВЕСТМЕНТ ББСБ"ХХК 2017.04.11 №236 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
246 "ДӨРГӨНЧАНСАЙ ББСБ"ХХК "Энхдуулга ББСБ" ХХК 2017.04.18 №251 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
247 "МАНГО КАПИТАЛ ББСБ"ХХК 2017.04.18 №253 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
248 "ИРЭЭДҮЙ ИНВЕСТ ББСБ"ХХК 2017.05.04 №257 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
249 "ЮНАЙТЕД КАПИТАЛ ИНВЕСТ ББСБ" ХХК 2017.05.05 №261 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
250 "ПАБЛИК КРЕДИТ ББСБ" ХХК 2017.05.05 №262 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
251 "УЯНГА-ЭРДЭНЭ ББСБ"ХХК 2017.05.17 №284 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
252 "ДАЙМОНДКАПИТАЛ ББСБ"ХХК 2017.05.17 №287 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
253 "АШИДТҮВШИН ФИНАНС ББСБ"ХХК 2017.05.17 №290 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
254 "ШАТТЛЕ ББСБ"ХХК 2017.05.31 №305 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
255 "БҮРЭН ТӨГРӨГ ББСБ"ХХК 2017.06.22 №321 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
256 "ЦЭН ШИЖИР ББСБ"ХХК 2017.06.22 №324 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
257 "МӨНХӨД УНДРАХ ФИНАНС ББСБ"ХХК 2017.06.22 №325 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
258 "НБМ ББСБ"ХХК 2017.06.22 №327 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
259 "ЖЭЙ ЭЙ ЭС ЭМ ББСБ"ХХК 2017.07.17 №357 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
260 "МОНГОРҮ МАТРИКС ГИНКО ББСБ"ХХК 2017.07.17 №361 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
261 "РИЧФИНАНС ББСБ"ХХК 2017.07.17 №362 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
262 "ФУНДАМЕНТАЛ ББСБ" ХХК 2017.07.18 №369 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
263 "АРД КРЕДИТ ББСБ"ХХК 2017.07.18 №372 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
264 "И ЗЭТ БИ ФИНАНС ББСБ"ХХК 2017.07.18 №375 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
265 "ТҮМЭН МОД ББСБ"ХХК 2017.07.18 №376 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
266 "ТУРКОЙСФИНАНС ББСБ" ХХК 2017.08.29 №394 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
267 "ТУНАМАЛ КАПИТАЛ ББСБ" ХХК 2017.08.29 №395 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
268 "ХИШИГБУМБАН ИНВЕСТ ББСБ" ХХК 2017.08.29 №396 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
269 "КАПИТАЛ КОНТИНЕНТ ИНВЕСТМЕНТ ББСБ" ХХК 2017.09.11 №407 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
270 "ДӨРГӨНЧАНСАЙ ББСБ" ХХК 2017.09.11 №408 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
271 "ЭМ ЭС ӨҮ ИНКОМ ББСБ"ХХК 2017.9.27  №426 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
272 "ГЕО ФИНАНС ББСБ" ХХК 2017.9.27 №427 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц
273 "ЛЭНДМН ББСБ" ХХК 2017.9.27 №428 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
274 "АЧИТКАПИТАЛ ББСБ"ХХК 2017.07.18 №370 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
275 "ЗОРИГТЫН ХОШУУ ББСБ"ХХК 2017.07.17 №359 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
276 ПРАЙМФИН ИНВЕСТ ББСБ ХХК 2017.01.31 №065 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ