Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд >
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
3801 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2010 оны үйл ажиллагааны тайлан Үйл ажиллагааны тайлан 2015-01-01 Үзэх Татах
3802 Даатгалын үнэлгээ хийх аргачлал Даатгалын зохицуулалтын газар 2007-12-26 Үзэх Татах
3803 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2011 оны үйл ажиллагааны тайлан Үйл ажиллагааны тайлан 2015-01-01 Үзэх Татах
3804 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Даатгалын зохицуулалтын газар 2011-02-23 Үзэх Татах
3805 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2012 оны үйл ажиллагааны тайлан Үйл ажиллагааны тайлан 2015-01-01 Үзэх Татах
3806 Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан Даатгалын зохицуулалтын газар 2015-01-01 Үзэх Татах
3807 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан Үйл ажиллагааны тайлан 2014-01-01 Үзэх Татах
3808 Монголбанкны Зээлийн мэдээллийн сангийн зөвлөмж Эрх зүйн акт 2015-01-01 Үзэх Татах
3809 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан Үйл ажиллагааны тайлан 2015-01-01 Үзэх Татах
3810 Монголын компанийн засаглалын кодекс Даатгалын зохицуулалтын газар 2014-05-07 Үзэх Татах
3811 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх журам Даатгалын зохицуулалтын газар 2011-03-18 Үзэх Татах
3812 Сэжигтэй гүйлгээний тайлан Даатгалын зохицуулалтын газар 2015-01-01 Үзэх Татах
3813 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-01-15 Үзэх Татах
3814 Харилцагчийг таньж мэдэх, сэжигтэй болон бэлэн мөнгөний гүйлгээг мэдээлэх журам Даатгалын зохицуулалтын газар 2009-11-23 Үзэх Татах
3815 Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох, актуарын стандарт, үнэлгээ болон актуарчийн хяналт шалгалт хийх, тайлан гаргах журам Журам 2016-03-04 Үзэх Татах
3816 “Меркентайл хаус азиа ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 2012-06-20 Үзэх Татах
3817 Банк бус санхүүгийн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл Эрх зүйн акт 2012-01-09 Үзэх Татах
3818 Эм Жэй Ай Эйч” ХХК-д брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 2013-03-29 Үзэх Татах
3819 Үнэт цаасны зах зээлийг Эрх зүйн акт 2015-01-01 Үзэх Татах
3820 Үнэт цаасны зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2015-03-24 Үзэх Татах
3821 Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалуулагчид мэдээлэл өгөх журам Эрх зүйн акт 2015-01-01 Үзэх Татах
3822 “Аухат Хоры” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 2016-03-23 Үзэх Татах
3823 Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам ХЗХ журмын нэр 2014-08-26 Үзэх Татах
3824 Хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний холбооноос үзүүлэх тогтворжилтын үйлчилгээний журам ХЗХ журмын нэр 2012-05-09 Үзэх Татах
3825 "ТДМ" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 2016-04-06 Үзэх Татах
3826 Монгол банкны Зээлийн мэдээллийн сангийн зөвлөмж Эрх зүйн акт 2015-01-01 Үзэх Татах
3827 “Нийслэл даатгал” ХХК -ийн ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 2009-09-10 Үзэх Татах
3828 Жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам Журам 2018-06-06 Үзэх Татах
3829 Cанхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам Журмын нэр 2006-01-01 Үзэх Татах
3830 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын байцаагчийн дүрэм Эрх зүйн акт 2015-01-01 Үзэх Татах
3831 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын ерөнхий байцаагч,ахлах байцаагч, байцаагчийн үнэмлэхний загвар Журмын нэр 2015-03-27 Үзэх Татах
3832 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам Журмын нэр 2010-12-01 Үзэх Татах
3833 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм Журмын нэр 2010-11-10 Үзэх Татах
3834 “Санхүүгийн зохицуулах хорооны үйл ажиллагааны стратеги” батлах тухай Захиргаа, удирдлагын газар 2012-04-27 Үзэх Татах
3835 “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох заавар'’-ыг батлах тухай Даатгалын зохицуулалтын газар 2018-06-06 Үзэх Татах
3836 "Санхүүгийн Зохицуулах Хороо"- ны үйл ажиллагааны стратеги"- ийн хүрээнд үнэт цаасны салбарт 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай Захиргаа, удирдлагын газар 2013-02-06 Үзэх Татах
3837 Mongolian-Law-on-Securitis-Market Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2013-03-24 Үзэх Татах
3838 “Даатгалын салбарын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г батлах тухай Захиргаа, удирдлагын газар 2012-12-26 Үзэх Татах
3839 "Бичил санхүүгийн салбарын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө"-г батлах тухай Захиргаа, удирдлагын газар 2012-12-12 Үзэх Татах
3840 Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай Хууль тогтоомж 2012-02-10 Үзэх Татах
3841 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын байцаагчийн дүрэм Журмын нэр 2015-03-23 Үзэх Татах
3842 Даатгалын тохиолдлын тодорхойлолтыг бүрдүүлэх заавар Даатгалын зохицуулалтын газар 2012-02-01 Үзэх Татах
3843 Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 2016-03-23 Үзэх Татах
3844 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Эрх зүйн акт 2015-01-01 Үзэх Татах
3845 Даатгалын байгууллагад аудит хийх үйл ажиллагааг зохицуулах журам Эрх зүйн акт 2010-05-28 Үзэх Татах
3846 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдийг томилох, чөлөөлөх тухай Улсын их хурлын тогтоол 2013-12-26 Үзэх Татах
3847 Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн заавар Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2017-06-28 Үзэх Татах
3848 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, зарим гишүүнийг чөлөөлөх тухай Улсын их хурлын тогтоол 2014-12-25 Үзэх Татах
3849 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, зарим гишүүнийг томилох тухай Улсын их хурлын тогтоол 2014-12-25 Үзэх Татах
3850 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт Эрх зүйн акт 2015-01-01 Үзэх Татах