Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд >
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
3751 Даатгагчийн үйл ажиллагааг түр зогсоох нөхцөл Журам 2008-05-08 Үзэх Татах
3752 Жолоочийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа даатгагчаас жолоочийн даатгалын санд 2015 онд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээг тогтоох тухай Журам 2015-05-12 Үзэх Татах
3753 Даатгагчийн хөрөнгийг тусгаарлан байршуулах, түүний зарцуулалтад хяналт тавих журам Журам 2010-06-16 Үзэх Татах
3754 Даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд хийх газар дээрх хяналт, шалгалтын журам Журам 2009-12-23 Үзэх Татах
3755 Жолоочын даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа даатгагч бүрээс төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ тогтоох тухай Журам 2013-02-14 Үзэх Татах
3756 Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны хөдөлмөрийн дотоод журам Захиргаа, удирдлагын газар 2015-05-25 Үзэх Татах
3757 Даатгалын сургалт явуулах, шалгалт авах журам Журам 2008-04-18 Үзэх Татах
3758 Даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдтэй холбогдох мэдээллийг хэвлэн нийтлэх журам Журам 2007-11-29 Үзэх Татах
3759 Даатгуулагчдад сугалаа, бэлэг, урамшуулал олгохыг хориглох тухай Журам 2012-12-12 Үзэх Татах
3760 Давхар даатгагчийн алдагдлаас хамгаалах санг бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам Журам 2008-12-17 Үзэх Татах
3761 Банк бус санхүүгийн богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Эрх зүйн акт 2011-01-13 Үзэх Татах
3762 Банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Эрх зүйн акт 2013-07-07 Үзэх Татах
3763 БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ Эрх зүйн акт 2015-12-04 Үзэх Татах
3764 Банк бус санхүүгийн төлбөрийн баталгаа гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Эрх зүйн акт 2008-07-07 Үзэх Татах
3765 Эрх зүйн акт 2013-07-17 Үзэх Татах
3766 Жолоочийн даатгалын баталгааны загварыг хэрэглэх журам Журам 2015-03-24 Үзэх Татах
3767 Жолоочийн даатгалын мэдээллийн сангийн журам Журам 2012-12-26 Үзэх Татах
3768 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 2016-03-04 Үзэх Татах
3769 Жолоочийн даатгалын санд хөрөнгө шилжүүлэх журам Журам 2013-01-23 Үзэх Татах
3770 Жолоочийн даатгалын тухай Хууль тогтоомж 2011-10-06 Үзэх Татах
3771 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 2017-11-24 Үзэх Татах
3772 Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын мэдүүлэгийн маягт, гэрээний стандарт, загвар Журам 2018-06-06 Үзэх Татах
3773 Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх болон түр хугацаагаар орж ирж байгаа авто тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч, өмчлөгчийг жолоочийн даатгалд хамруулах журам Журам 2012-02-01 Үзэх Татах
3774 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Эрх зүйн акт 2008-03-28 Үзэх Татах
3775 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд Эрх зүйн акт 2008-03-28 Үзэх Татах
3776 Урт хугацааны даатгагчийг татан буулгах, дахин хөрөнгөжүүлэх үйл ажиллагааг явуулах журaм Журам 2008-10-22 Үзэх Татах
3777 Урт хугацааны даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт, түүнд хяналт тавих журам Журам 2009-12-23 Үзэх Татах
3778 Урт хугацааны даатгагчийн хөрөнгөөс хөрөнгө оруулалт хийх хөрөнгийн хэмжээ, түүнд тавигдах шаардлага Журам 2009-12-23 Үзэх Татах
3779 Урт хугацааны даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх журaм Журам 2008-08-25 Үзэх Татах
3780 Урт хугацааны даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох журам Журам 2008-03-28 Үзэх Татах
3781 Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай Хууль тогтоомж 2009-07-09 Үзэх Татах
3782 Хилийн боомтод даатгалын зуучлалын үйл ажиллагаа явуулах компанийг сонгон шалгаруулах журам Журам 2012-08-22 Үзэх Татах
3783 Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 2012-02-10 Үзэх Татах
3784 Хадгаламж зээлийн хоршооны тухай хууль Хууль тогтоомж 2011-10-27 Үзэх Татах
3785 Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай ХЗХ журмын нэр 2011-10-27 Үзэх Татах
3786 Даатгалын компанийн хувийн хэрэг хөтлөх заавар Даатгалын зохицуулалтын газар 2008-03-28 Үзэх Татах
3787 Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай Хууль тогтоомж 2012-02-10 Үзэх Татах
3788 Даатгалын нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар Даатгалын зохицуулалтын газар 2007-12-26 Үзэх Татах
3789 Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай Хууль тогтоомж 2011-06-02 Үзэх Татах
3790 Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай Хууль тогтоомж 2013-10-03 Үзэх Татах
3791 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2015 оны санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга Эрх зүйн акт 2016-03-14 Үзэх Татах
3792 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай Хууль тогтоомж 2001-02-01 Үзэх Татах
3793 Малын индексжүүлсэн даатгалыг санхүүгийн нэмэлт тайланд бүртгэх, тайлагнах түр заавар Даатгалын зохицуулалтын газар 2011-06-30 Үзэх Татах
3794 Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай Хууль тогтоомж 2004-04-30 Үзэх Татах
3795 Даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн холбогдох этгээдтэй холбоотой этгээдийг тодорхойлох заавар Даатгалын зохицуулалтын газар 2008-04-18 Үзэх Татах
3796 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2007 оны үйл ажиллагааны тайлан Үйл ажиллагааны тайлан 2015-01-01 Үзэх Татах
3797 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2008 оны үйл ажиллагааны тайлан Эрх зүйн акт 2015-01-01 Үзэх Татах
3798 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2009 оны үйл ажиллагааны тайлан Үйл ажиллагааны тайлан 2015-01-01 Үзэх Татах
3799 “Номин даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хѳрѳнгѳ/-ийн хэмжээндээ ѳѳрчлѳлт оруулахыг зѳвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 2012-06-20 Үзэх Татах
3800 Даатгалын хэмжээ, даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох аргачлал Даатгалын зохицуулалтын газар 2007-12-26 Үзэх Татах