Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд >
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
3751 “Албан журмын даатгагчдын холбооны дүрэм”-д оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 4 2012-01-18 Үзэх Татах
3752 “Албан журмын даатгагчдын холбооны дүрэм”-д оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг зөвшөөрөх тухай Эрх зүйн акт 4 2012-01-18 Үзэх Татах
3753 “Ган зам” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2015-01-16 Үзэх Татах
3754 "Хар ат хөгжил" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2017-01-13 Үзэх Татах
3755 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2019-01-09 Үзэх Татах
3756 "Азиапасифик пропертис" ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2014-01-27 Үзэх Татах
3757 “Таванбогд финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2013-01-09 Үзэх Татах
3758 Банк бус санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн тайлангийн маягт Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 3 2008-01-31 Үзэх Татах
3759 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2018-01-10 Үзэх Татах
3760 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2009-01-27 Үзэх Татах
3761 Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны тэмдэглэлээс №03 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2010-01-27 Үзэх Татах
3762 "ТОСК түрээс нэг" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2016-01-20 Үзэх Татах
3763 “Хөшөөтийн өгөөж” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2009-01-29 Үзэх Татах
3764 “Пpактикал даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 2 2012-01-18 Үзэх Татах
3765 “Мөнх даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2015-01-16 Үзэх Татах
3766 "Саруулбаян" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2017-01-13 Үзэх Татах
3767 "Жаргалант үйлс" ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2014-01-27 Үзэх Татах
3768 “Мөнхийн эрхи” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2013-01-09 Үзэх Татах
3769 Банк бус санхүүгийн байгууллагын дансны жагсаалт Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 2 2008-01-31 Үзэх Татах
3770 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2018-01-10 Үзэх Татах
3771 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2009-01-27 Үзэх Татах
3772 Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны тэмдэглэлээс №02 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2010-01-27 Үзэх Татах
3773 "МИК актив найм" ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2016-01-20 Үзэх Татах
3774 “Пpактикал даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2012-01-18 Үзэх Татах
3775 “Монгол даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2015-01-16 Үзэх Татах
3776 "Анирсаг финанс" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2017-01-13 Үзэх Татах
3777 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2019-01-09 Үзэх Татах
3778 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 1 2012-01-18 Үзэх Татах
3779 "Худалдаа хөгжлийн банк" ХХК-иас гадаадын хөрөнгийн бирж дээр гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2014-01-27 Үзэх Татах
3780 Хорооны 2008 оны 05, 186 дугаар тогтоолоор батлагдсан журам, зааварт зарим нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2013-01-09 Үзэх Татах
3781 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2018-01-10 Үзэх Татах
3782 “Түшиг даатгал” ХХК-д санхүүгийн даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2009-01-27 Үзэх Татах
3783 Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны тэмдэглэлээс №01 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2010-01-27 Үзэх Татах
3784 Санхүүгийн зохицуулах хорооны стратеги, төлөвлөгөө 2018-2021 он батлах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2018-09-12 Үзэх Татах
3785 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 1 2016-01-20 Үзэх Татах
3786 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 1 2016-01-20 Үзэх Татах
3787 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 1 2016-01-20 Үзэх Татах
3788 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 1 2016-01-20 Үзэх Татах
3789 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 1 2016-01-20 Үзэх Татах
3790 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 1 2016-01-20 Үзэх Татах
3791 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 1 2016-01-20 Үзэх Татах
3792 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2016-01-20 Үзэх Татах
3793 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2012-01-18 Үзэх Татах
3794 Даатгагчаас даатгуулагчид төлбөртэйгээр мэдээлэл, баримт бичиг өгөх нөхцөл, төлбөрийн жишиг хэмжээ тогтоох журам Журам 2007-12-26 Үзэх Татах
3795 Ердийн даатгагчийн төлбөрийн чадварыг тооцох журмын ТӨСӨЛ Даатгалын зохицуулалтын газар 2016-02-15 Үзэх Татах
3796 Даатгагчийн үйл ажиллагааныхаа тодорхой хэсгийг бусдад шилжүүлэх болон нэгтгэх үед гаргах өргөдлийг хянан шийдвэрлэх журам Журам 2007-06-12 Үзэх Татах
3797 Даатгагчийг татан буулгах, дахин хөрөнгөжүүлэх үйл ажиллагааг явуулах журам Журам 2008-02-28 Үзэх Татах
3798 Даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах ёс зүйн журам Журам 2007-10-30 Үзэх Татах
3799 Даатгагчийн давхар даатгалын төлөвлөгөө, давхар даатгалын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, түүний биелэлтэд хяналт тавих журам Журам 2012-01-18 Үзэх Татах
3800 “Малын индексжүүлсэн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох журам” батлах тухай Журам 2015-04-10 Үзэх Татах