Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд >
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
3751 Арилжааг зогсоосон компанийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2008-03-28 Үзэх Татах
3752 Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг мэдэгдэх тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-12-10 Үзэх Татах
3753 Аудитын чанарын хяналтын түр журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2011-06-30 Үзэх Татах
3754 Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2011-12-07 Үзэх Татах
3755 Аудитын чанарын хяналтын түр журам Даатгалын зохицуулалтын газар 2011-06-30 Үзэх Татах
3756 Аудитын чанарын хяналтын түр журам Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 2011-06-30 Үзэх Татах
3757 Үнэт цаасны дотоод мэдээлэл, түүнийг эзэмшигчийн үнэт цаасны зах зээл дээр явуулах үйл ажиллагааны тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-01-15 Үзэх Татах
3758 Аудит, үнэлгээ, эрх зүйн дүгнэлт гаргах болон тайланг хянахад мөрдөгдөх заавар Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2012-04-27 Үзэх Татах
3759 Үнэт цаасанд нэгдсэн дугаар олгох журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2010-05-28 Үзэх Татах
3760 Аудит, үнэлгээ, эрх зүйн дүгнэлт гаргах болон тайланг хянахад мөрдөгдөх заавар Даатгалын зохицуулалтын газар 2012-04-27 Үзэх Татах
3761 Аудит, үнэлгээ, эрх зүйн дүгнэлт гаргах болон тайланг хянахад мөрдөгдөх заавар Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 2012-04-27 Үзэх Татах
3762 Үнэт цаас гаргагч компанийн үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2008-11-28 Үзэх Татах
3763 Бизнесийн үнэлгээ хийх аргачлал Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2011-12-30 Үзэх Татах
3764 Үнэт цаас тусгаарлах, үнэт цаасны хадгаламж дахь дансны гүйлгээг түр зогсоох тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2007-12-26 Үзэх Татах
3765 Бизнесийн үнэлгээ хийх аргачлал Даатгалын зохицуулалтын газар 2011-12-30 Үзэх Татах
3766 Хаалттай ХК-ийн хувьцааг бүртгэх, хадгалах, өмчлөх эрх шилжүүлэх үйл ажиллагааны журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-05-07 Үзэх Татах
3767 Бизнесийн үнэлгээ хийх аргачлал Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 2011-12-30 Үзэх Татах
3768 Хаалттай хувьцаат компанийн тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2013-08-14 Үзэх Татах
3769 Хадгаламжийн бичгийг бүртгэх, нийтэд санал болгон арилжих тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-06-25 Үзэх Татах
3770 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2013-11-06 Үзэх Татах
3771 Хувьцаат компанийн дүрмийн үлгэрчилсэн загвар Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2012-03-14 Үзэх Татах
3772 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2013-11-06 Үзэх Татах
3773 Хувьцаат компанийн ногдол ашиг хуваарилалтад хяналт тавих тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2003-09-18 Үзэх Татах
3774 Улсын байцаагчийн зөвлөлийн ажиллах журам Журмын нэр 2015-04-21 Үзэх Татах
3775 Арилжаа эрхлэх байгууллагын үйл ажиллагааг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг тооцож дүгнэх журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2005-05-27 Үзэх Татах
3776 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажилагааны зохицуулалтын журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2011-02-13 Үзэх Татах
3777 Үнэт цаасны бүртгэлийн журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2015-11-23 Үзэх Татах
3778 Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчаас зар сурталчилгаа явуулах журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2013-10-23 Үзэх Татах
3779 Зохицуулалттай этгээдийн эрсдлийн сангийн тухай журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2013-12-12 Үзэх Татах
3780 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягт бөглөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2015-11-23 Үзэх Татах
3781 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагааны эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 2017-06-22 Үзэх Татах
3782 Зэрэглэл тогтоох этгээдэд эрх олгох, үйл ажиллагааг бүртгэх журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2010-03-24 Үзэх Татах
3783 Кастодианы тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-07-03 Үзэх Татах
3784 Мэргэшлийн шалгаруулалт явуулах, мэргэжилтэнд эрх олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-02-26 Үзэх Татах
3785 Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх тухай журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-06-25 Үзэх Татах
3786 Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2013-12-18 Үзэх Татах
3787 Тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон брокер, дилерийн компанийн харилцагчдыг шилжүүлэх тухай журам /2016 оны 4 дугаар сарын 1 ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болно/ Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2008-10-22 Үзэх Татах
3788 Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бусдад бэлэглэх, өвлүүлэх тухай журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2007-11-12 Үзэх Татах
3789 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-05-07 Үзэх Татах
3790 “Даатгалтай холбоотой үйл ажиллагааг тодорхойлох, даатгагчид тавигдах шаардлага, даатгагчийн дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг ” шинэчлэн батлах тухай. ТӨСӨЛ Даатгалын зохицуулалтын газар 2016-01-19 Үзэх Татах
3791 Хувьцааны арилжаанаас авах хураамжийн дээд хязгаарыг шинэчлэн тогтоох тухай Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2007-02-02 Үзэх Татах
3792 “Даатгалтай холбоотой үйл ажиллагааг тодорхойлох, даатгагчид тавигдах шаардлага, даатгагчийн дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг ” шинэчлэн батлах тухай. ТӨСӨЛ Даатгалын зохицуулалтын газар 2016-01-19 Үзэх Татах
3793 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль Хууль тогтоомж 2003-01-03 Үзэх Татах
3794 "Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төв" /байгууллагын/ үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийг дүгнэх журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2015-01-01 Үзэх Татах
3795 Төрийн албаны тухай хууль Хууль тогтоомж 2002-06-28 Үзэх Татах
3796 Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох, актуарын стандарт, үнэлгээ болон актуарчийн хяналт шалгалт хийх, тайлан гаргах журам ТӨСӨЛ Даатгалын зохицуулалтын газар 2016-01-19 Үзэх Татах
3797 Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журам Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-12-10 Үзэх Татах
3798 Валютын зохицуулалтын тухай Хууль тогтоомж 1994-05-12 Үзэх Татах
3799 Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, хамтын хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-05-21 Үзэх Татах
3800 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай Хууль тогтоомж 2002-12-12 Үзэх Татах