Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд > 2019 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 111 2019-05-08 Үзэх Татах
2 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 110 2019-05-08 Үзэх Татах
3 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 109 2019-05-08 Үзэх Татах
4 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 108 2019-05-08 Үзэх Татах
5 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хугацааг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 107 2019-05-08 Үзэх Татах
6 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хугацааг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 106 2019-05-08 Үзэх Татах
7 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 105 2019-05-08 Үзэх Татах
8 Хорооны 2011 оны 73 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 104 2019-05-08 Үзэх Татах
9 Дүрэмд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 103 2019-05-08 Үзэх Татах
10 "Жинст-Увс" ХК-д "Ард санхүүгийн нэгдэл" хаалттай ХК-ийг нэгтгэхийг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 102 2019-05-08 Үзэх Татах
11 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 101 2019-05-08 Үзэх Татах
12 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 100 2019-05-08 Үзэх Татах
13 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 99 2019-05-08 Үзэх Татах
14 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 98 2019-05-08 Үзэх Татах
15 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 97 2019-05-08 Үзэх Татах
16 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэхийг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 96 2019-05-08 Үзэх Татах
17 Салбар нээх зөвшөөрөл олгох тухай, бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 95 2019-05-08 Үзэх Татах
18 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 94 2019-05-08 Үзэх Татах
19 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээний өөрчлөлтийг бүртгэхийг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 93 2019-05-08 Үзэх Татах
20 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 92 2019-05-08 Үзэх Татах
21 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэхийг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 91 2019-05-08 Үзэх Татах
22 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцийн өөрчлөлтийг бүртгэхийг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 90 2019-05-08 Үзэх Татах
23 Салбар нээх зөвшөөрөл олгох тухай, бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 89 2019-05-08 Үзэх Татах
24 Ердийн даатглын актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 88 2019-05-08 Үзэх Татах
25 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 87 2019-05-08 Үзэх Татах
26 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 86 2019-05-08 Үзэх Татах
27 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 85 2019-04-24 Үзэх Татах
28 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 84 2019-04-24 Үзэх Татах
29 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 83 2019-04-24 Үзэх Татах
30 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 82 2019-04-24 Үзэх Татах
31 Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 81 2019-04-24 Үзэх Татах
32 Нэр бүхий 3 үнэт цаасны компанийн үнэт цаасны дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 80 2019-04-24 Үзэх Татах
33 Нэр бүхий 13 үнэт цаасны компанийн үнэт цаасны дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 79 2019-04-24 Үзэх Татах
34 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 78 2019-04-24 Үзэх Татах
35 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 77 2019-04-24 Үзэх Татах
36 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 76 2019-04-24 Үзэх Татах
37 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хугацааг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 75 2019-04-24 Үзэх Татах
38 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 74 2019-04-24 Үзэх Татах
39 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 73 2019-04-24 Үзэх Татах
40 Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 71 2019-04-24 Үзэх Татах
41 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 70 2019-04-24 Үзэх Татах
42 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 69 2019-04-24 Үзэх Татах
43 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэхийг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 68 2019-04-24 Үзэх Татах
44 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцийн өөрчлөлтийг бүртгэхийг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 67 2019-04-24 Үзэх Татах
45 Салбар нээх зөвшөөрөл олгох тухай, бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 66 2019-04-24 Үзэх Татах
46 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 65 2019-04-24 Үзэх Татах
47 Салбар нээх зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 64 2019-04-24 Үзэх Татах
48 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 63 2019-04-24 Үзэх Татах
49 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 62 2019-04-24 Үзэх Татах
50 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 61 2019-04-24 Үзэх Татах