Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд > 2018 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 266 2018-06-29 Үзэх Татах
2 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 265 2018-06-29 Үзэх Татах
3 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 264 2018-06-29 Үзэх Татах
4 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 263 2018-06-29 Үзэх Татах
5 "Хөвсгөл алтан дуулга" ХК-ийн нэмж гаргах энгийн хувьцааг бүртгэх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 262 2018-06-29 Үзэх Татах
6 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 261 2018-06-29 Үзэх Татах
7 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 260 2018-06-29 Үзэх Татах
8 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 259 2018-06-29 Үзэх Татах
9 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 258 2018-06-29 Үзэх Татах
10 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 257 2018-06-29 Үзэх Татах
11 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 256 2018-06-29 Үзэх Татах
12 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 255 2018-06-29 Үзэх Татах
13 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 254 2018-06-29 Үзэх Татах
14 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 253 2018-06-29 Үзэх Татах
15 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 252 2018-06-29 Үзэх Татах
16 Давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 251 2018-06-29 Үзэх Татах
17 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 250 2018-06-29 Үзэх Татах
18 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 249 2018-06-29 Үзэх Татах
19 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 248 2018-06-29 Үзэх Татах
20 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 247 2018-06-29 Үзэх Татах
21 "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт"-ийг тогтоох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 246 2018-06-29 Үзэх Татах
22 “Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага"'-ыг батлах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 245 2018-06-29 Үзэх Татах
23 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тугай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 244 2018-06-29 Үзэх Татах
24 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тугай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 243 2018-06-29 Үзэх Татах
25 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тугай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 242 2018-06-29 Үзэх Татах
26 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тугай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 241 2018-06-29 Үзэх Татах
27 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тугай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 240 2018-06-29 Үзэх Татах
28 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тугай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 239 2018-06-29 Үзэх Татах
29 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тугай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 238 2018-06-29 Үзэх Татах
30 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тугай зөвшөөрөл олгох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 237 2018-06-29 Үзэх Татах
31 Тогтоол хүчингүй болгох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 236 2018-06-06 Үзэх Татах
32 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 235 2018-06-06 Үзэх Татах
33 Банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 234 2018-06-06 Үзэх Татах
34 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 233 2018-06-06 Үзэх Татах
35 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 232 2018-06-06 Үзэх Татах
36 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 231 2018-06-06 Үзэх Татах
37 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 230 2018-06-06 Үзэх Татах
38 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 229 2018-06-06 Үзэх Татах
39 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тугай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 228 2018-06-08 Үзэх Татах
40 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тугай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 227 2018-06-06 Үзэх Татах
41 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тугай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 226 2018-06-06 Үзэх Татах
42 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тугай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 225 2018-06-06 Үзэх Татах
43 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тугай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 224 2018-06-06 Үзэх Татах
44 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тугай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 223 2018-06-06 Үзэх Татах
45 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тугай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 222 2018-06-06 Үзэх Татах
46 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тугай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 221 2018-06-06 Үзэх Татах
47 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тугай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 220 2018-06-06 Үзэх Татах
48 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тугай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 219 2018-06-06 Үзэх Татах
49 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тугай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 218 2018-06-06 Үзэх Татах
50 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тугай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 217 2018-06-01 Үзэх Татах