Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд > Захиргаа, удирдлагын газар

Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Улсын бүртгэлийн дугаар Үзэх Татах
Журмын нэр
1 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөллийг аймаг, нийслэл, дүүрэгт хэрэгжүүлэх журам 2017-10-19 Үзэх Татах
2 Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны хөдөлмөрийн дотоод журам 2015-05-25 Үзэх Татах
3 Улсын байцаагчийн зөвлөлийн ажиллах журам Журам 2015-04-21 Үзэх Татах
4 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын ерөнхий байцаагч,ахлах байцаагч, байцаагчийн үнэмлэхний загвар 2015-03-27 Үзэх Татах
5 "СЗХ-ны улсын байцаагчын дүрэм"-ийг шинэчлэн батлах тухай Журам 2015-03-23 Үзэх Татах
6 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын байцаагчийн дүрэм 2015-03-23 Үзэх Татах
7 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам 2010-12-01 Үзэх Татах
8 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2010-11-10 Үзэх Татах
9 Санхүүгийн зохицуулах хорооны шагнал олгох, шагналын сан бүрдүүлэх, зарцуулах журам 2007-12-26 Үзэх Татах
10 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм 2006-05-26 Үзэх Татах
11 Cанхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам 2006-01-01 Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах