Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд > Үнэт цаасны зохицуулалтын газар

Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Улсын бүртгэлийн дугаар Үзэх Татах
Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам
1 Арилжааг зогсоосон компанийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Журам 2008-03-28 Үзэх Татах
2 Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг мэдэгдэх тухай журам Журам 2014-12-10 Үзэх Татах
3 Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам Журам 2011-12-07 Үзэх Татах
4 Үнэт цаасны дотоод мэдээлэл, түүнийг эзэмшигчийн үнэт цаасны зах зээл дээр явуулах үйл ажиллагааны тухай журам Журам 2014-01-15 Үзэх Татах
5 Үнэт цаасанд нэгдсэн дугаар олгох журам Журам 2010-05-28 Үзэх Татах
6 Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам Журам 2015-12-17 Үзэх Татах
7 Үнэт цаас гаргагч компанийн үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам Журам 2008-11-28 Үзэх Татах
8 Үнэт цаас тусгаарлах, үнэт цаасны хадгаламж дахь дансны гүйлгээг түр зогсоох тухай журам Журам 2007-12-26 Үзэх Татах
9 Хаалттай ХК-ийн хувьцааг бүртгэх, хадгалах, өмчлөх эрх шилжүүлэх үйл ажиллагааны журам Журам 2014-05-07 Үзэх Татах
10 Хаалттай хувьцаат компанийн тухай журам Журам 2013-08-14 Үзэх Татах
11 Хадгаламжийн бичгийг бүртгэх, нийтэд санал болгон арилжих тухай журам Журам 2014-06-25 Үзэх Татах
12 Хувьцаат компанийн дүрмийн үлгэрчилсэн загвар Журам 2012-03-14 Үзэх Татах
13 Хувьцаат компанийн ногдол ашиг хуваарилалтад хяналт тавих тухай журам Журам 2003-09-18 Үзэх Татах
14 Хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авах санал гаргах, хувьцааг худалдан авах ажиллагааны тухай журам Журам 2015-05-20 Үзэх Татах
15 Үнэт цаасны бүртгэлийн журам Журам 2015-11-23 Үзэх Татах
16 “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам” батлах тухай 2016-07-27 Үзэх Татах
17 Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд Монгол Улсад үнэт цаас гаргах, Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг бүртгэх журам Журам 2018-01-10 Үзэх Татах
Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам
1 Арилжаа эрхлэх байгууллагын үйл ажиллагааг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг тооцож дүгнэх журам Журам 2005-05-27 Үзэх Татах
2 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажилагааны зохицуулалтын журам Журам 2011-02-13 Үзэх Татах
3 Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалтай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам батлах тухай Журам 2018-04-04 Үзэх Татах
4 Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчаас зар сурталчилгаа явуулах журам Журам 2013-10-23 Үзэх Татах
5 Зохицуулалттай этгээдийн эрсдлийн сангийн тухай журам Журам 2013-12-12 Үзэх Татах
6 Зэрэглэл тогтоох этгээдэд эрх олгох, үйл ажиллагааг бүртгэх журам Журам 2010-03-24 Үзэх Татах
7 Кастодианы тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам Журам 2014-07-03 Үзэх Татах
8 Мэргэшлийн шалгаруулалт явуулах, мэргэжилтэнд эрх олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай журам Журам 2014-02-26 Үзэх Татах
9 Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх тухай журам Журам 2014-06-25 Үзэх Татах
10 Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Журам 2013-12-18 Үзэх Татах
11 Тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон брокер, дилерийн компанийн харилцагчдыг шилжүүлэх тухай журам /2016 оны 4 дугаар сарын 1 ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болно/ Журам 2008-10-22 Үзэх Татах
12 Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бусдад бэлэглэх, өвлүүлэх тухай журам Журам 2007-11-12 Үзэх Татах
13 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч тусгай зөвшөөрөл бүхий этгээдээс төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай журам Журам 2015-04-01 Үзэх Татах
14 Хувьцааны арилжаанаас авах хураамжийн дээд хязгаарыг шинэчлэн тогтоох тухай Журам 2007-02-02 Үзэх Татах
15 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагааны журам Журам 2014-01-15 Үзэх Татах
16 "Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төв" /байгууллагын/ үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийг дүгнэх журам Журам 2015-01-01 Үзэх Татах
17 Үнэт цаасны зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх журам Журам 2015-03-24 Үзэх Татах
18 Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам 2015-11-24 Үзэх Татах
19 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, бүртгэх журам Журам 2015-11-23 Үзэх Татах
20 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд (маягт СЗХ03001) олгоход хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт 2015-11-23 Үзэх Татах
21 Үнэт цаасны арилжааны тооцооны үйл ажиллагааны ерөнхий журам Журам 2016-02-24 Үзэх Татах
22 Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам 2016-03-04 Үзэх Татах
23 “Зохицуулалттай этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг тогтоох тухай” Журам 2016-03-23 Үзэх Татах
24 Үнэт цаасны зах зээлийн маргаан таслах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам Журам 2016-04-06 Үзэх Татах
Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам
1 Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журам Журам 2014-12-10 Үзэх Татах
2 Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, хамтын хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам Журам 2014-05-21 Үзэх Татах
3 Хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны тухай журам Журам 2015-01-01 Үзэх Татах
4 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгүүлэх тухай журам Журам 2015-01-01 Үзэх Татах
5 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам Журам 2014-01-15 Үзэх Татах
6 Хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, үйлчилгээ үзүүлэх мэргэшсэн нягтлан бодогчийг бүртгэх тухай журам Журам 2016-06-10 Үзэх Татах
7 Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн активын бүрэлдэхүүн, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт тогтоох журам Журам 2016-06-10 Үзэх Татах
8 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны болон ажилтны ёс зүйн дүрэм Журам 2016-06-10 Үзэх Татах
Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам
1 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Журам 2014-05-07 Үзэх Татах
2 “Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-аас төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох” тухай Журам 2014-04-23 Үзэх Татах
3 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн тусгай зөвшөөрлийн түр журам Журам 2013-02-27 Үзэх Татах
4 Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхийн эдийн биржийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн түр журам Журам 2013-07-17 Үзэх Татах
5 Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам Журам 2014-06-25 Үзэх Татах
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаастай холбоотой журам
1 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам Журам 2011-09-14 Үзэх Татах
2 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хөрөнгийн багцыг тусгай тэмдэглэл хийж бүртгэх тухай журам Журам 2013-07-25 Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн заавар Заавар 2017-06-28 Үзэх Татах
2 Хөрөнгө оруулалтын сангийн санхүүгийн тайлан бэлтгэх, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, цэвэр хөрөнгийг үнэлэх заавар Заавар 2015-12-09 Үзэх Татах
3 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягт бөглөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар Заавар 2015-11-23 Үзэх Татах
4 Кастодианы санхүүгийн тайлан бэлтгэх, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх заавар Заавар 2015-11-16 Үзэх Татах
5 Үнэт цаасны зах зээлийн өөрийгөө зохицуулах байгууллага болон зохицуулалттай этгээдийн дүрэм, журмыг батламжлах, бүртгэх тухай заавар Заавар 2014-10-21 Үзэх Татах
6 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллага, үнэт цаас гаргагчийн хувийн хэрэг бүрдүүлэх, ашиглах заавар Заавар 2008-05-08 Үзэх Татах
7 Дансны бүртгэлийн маягтыг хөтлөх, хадгалах заавар Заавар 1996-02-01 Үзэх Татах
8 Дотоод мэдээлэл эзэмшигч болон түүнд хамааралтай этгээдийн дансны бүртгэл хөтлөх тухай маягт, заавар Заавар 1996-02-01 Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтууд (СЗХ03001, СЗХ 03002, СЗХ 03003) Бусад 2015-11-23 Үзэх Татах
2 ХААБ-уудаас Хороонд ирүүлэх 7 хоногийн мэдээлэл Бусад 2015-01-01 Үзэх Татах
3 Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан Бусад 2015-01-01 Үзэх Татах
4 Сэжигтэй гүйлгээний тайлан Бусад 2015-01-01 Үзэх Татах
5 Монголын компанийн засаглалын кодекс Бусад 2014-05-07 Үзэх Татах
6 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам Бусад 2013-11-06 Үзэх Татах
7 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам Бусад 2013-11-06 Үзэх Татах
8 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам Бусад 2013-11-06 Үзэх Татах
9 Аудит, үнэлгээ, эрх зүйн дүгнэлт гаргах болон тайланг хянахад мөрдөгдөх заавар Бусад 2012-04-27 Үзэх Татах
10 Бизнесийн үнэлгээ хийх аргачлал Бусад 2011-12-30 Үзэх Татах
11 Аудитын чанарын хяналтын түр журам Бусад 2011-06-30 Үзэх Татах
12 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх журам Бусад 2011-03-18 Үзэх Татах
13 ХААБ-уудаас Хороонд ирүүлэх улирлын тайлангийн маягт болон мэдээлэл Бусад 2011-03-17 Үзэх Татах
14 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Бусад 2011-02-23 Үзэх Татах