Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд > Үнэт цаасны зохицуулалтын газар

Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Тогтоолын дугаар Үзэх Татах
Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам
1 Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд Монгол Улсад үнэт цаас гаргах, Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг бүртгэх журам Журам 2018-01-10 19 Үзэх Татах
2 “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам” батлах тухай 2016-07-27 244 Үзэх Татах
3 Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам Журам 2015-12-17 443 Үзэх Татах
4 Үнэт цаасны бүртгэлийн журам Журам 2015-11-23 0 Үзэх Татах
5 Хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авах санал гаргах, хувьцааг худалдан авах ажиллагааны тухай журам Журам 2015-05-20 0 Үзэх Татах
6 Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг мэдэгдэх тухай журам Журам 2014-12-10 0 Үзэх Татах
7 Хадгаламжийн бичгийг бүртгэх, нийтэд санал болгон арилжих тухай журам Журам 2014-06-25 0 Үзэх Татах
8 Хаалттай ХК-ийн хувьцааг бүртгэх, хадгалах, өмчлөх эрх шилжүүлэх үйл ажиллагааны журам Журам 2014-05-07 0 Үзэх Татах
9 Үнэт цаасны дотоод мэдээлэл, түүнийг эзэмшигчийн үнэт цаасны зах зээл дээр явуулах үйл ажиллагааны тухай журам Журам 2014-01-15 0 Үзэх Татах
10 Хаалттай хувьцаат компанийн тухай журам Журам 2013-08-14 0 Үзэх Татах
11 Хувьцаат компанийн дүрмийн үлгэрчилсэн загвар Журам 2012-03-14 0 Үзэх Татах
12 Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам Журам 2011-12-07 0 Үзэх Татах
13 Үнэт цаасанд нэгдсэн дугаар олгох журам Журам 2010-05-28 0 Үзэх Татах
14 Үнэт цаас гаргагч компанийн үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам Журам 2008-11-28 0 Үзэх Татах
15 Арилжааг зогсоосон компанийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Журам 2008-03-28 0 Үзэх Татах
16 Үнэт цаас тусгаарлах, үнэт цаасны хадгаламж дахь дансны гүйлгээг түр зогсоох тухай журам Журам 2007-12-26 0 Үзэх Татах
17 Хувьцаат компанийн ногдол ашиг хуваарилалтад хяналт тавих тухай журам Журам 2003-09-18 0 Үзэх Татах
Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам
1 Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалтай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам батлах тухай Журам 2018-04-04 142 Үзэх Татах
2 Үнэт цаасны зах зээлийн маргаан таслах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам Журам 2016-04-06 98 Үзэх Татах
3 “Зохицуулалттай этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг тогтоох тухай” Журам 2016-03-23 94 Үзэх Татах
4 Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам 2016-03-04 46 Үзэх Татах
5 Үнэт цаасны арилжааны тооцооны үйл ажиллагааны ерөнхий журам Журам 2016-02-24 35 Үзэх Татах
6 Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам 2015-11-24 418 Үзэх Татах
7 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, бүртгэх журам Журам 2015-11-23 406 Үзэх Татах
8 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд (маягт СЗХ03001) олгоход хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт 2015-11-23 406 Үзэх Татах
9 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч тусгай зөвшөөрөл бүхий этгээдээс төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай журам Журам 2015-04-01 158 Үзэх Татах
10 Үнэт цаасны зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх журам Журам 2015-03-24 0 Үзэх Татах
11 "Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төв" /байгууллагын/ үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийг дүгнэх журам Журам 2015-01-01 0 Үзэх Татах
12 Кастодианы тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам Журам 2014-07-03 0 Үзэх Татах
13 Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх тухай журам Журам 2014-06-25 0 Үзэх Татах
14 Мэргэшлийн шалгаруулалт явуулах, мэргэжилтэнд эрх олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай журам Журам 2014-02-26 0 Үзэх Татах
15 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагааны журам Журам 2014-01-15 7 Үзэх Татах
16 Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Журам 2013-12-18 0 Үзэх Татах
17 Зохицуулалттай этгээдийн эрсдлийн сангийн тухай журам Журам 2013-12-12 0 Үзэх Татах
18 Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчаас зар сурталчилгаа явуулах журам Журам 2013-10-23 0 Үзэх Татах
19 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажилагааны зохицуулалтын журам Журам 2011-02-13 0 Үзэх Татах
20 Зэрэглэл тогтоох этгээдэд эрх олгох, үйл ажиллагааг бүртгэх журам Журам 2010-03-24 0 Үзэх Татах
21 Тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон брокер, дилерийн компанийн харилцагчдыг шилжүүлэх тухай журам /2016 оны 4 дугаар сарын 1 ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болно/ Журам 2008-10-22 0 Үзэх Татах
22 Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бусдад бэлэглэх, өвлүүлэх тухай журам Журам 2007-11-12 0 Үзэх Татах
23 Хувьцааны арилжаанаас авах хураамжийн дээд хязгаарыг шинэчлэн тогтоох тухай Журам 2007-02-02 0 Үзэх Татах
24 Арилжаа эрхлэх байгууллагын үйл ажиллагааг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг тооцож дүгнэх журам Журам 2005-05-27 0 Үзэх Татах
Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам
1 Хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, үйлчилгээ үзүүлэх мэргэшсэн нягтлан бодогчийг бүртгэх тухай журам Журам 2016-06-10 198 Үзэх Татах
2 Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн активын бүрэлдэхүүн, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт тогтоох журам Журам 2016-06-10 200 Үзэх Татах
3 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны болон ажилтны ёс зүйн дүрэм Журам 2016-06-10 199 Үзэх Татах
4 Хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны тухай журам Журам 2015-01-01 0 Үзэх Татах
5 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгүүлэх тухай журам Журам 2015-01-01 0 Үзэх Татах
6 Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журам Журам 2014-12-10 0 Үзэх Татах
7 Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, хамтын хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам Журам 2014-05-21 0 Үзэх Татах
8 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам Журам 2014-01-15 0 Үзэх Татах
Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам
1 Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам Журам 2014-06-25 0 Үзэх Татах
2 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Журам 2014-05-07 0 Үзэх Татах
3 “Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-аас төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох” тухай Журам 2014-04-23 0 Үзэх Татах
4 Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхийн эдийн биржийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн түр журам Журам 2013-07-17 0 Үзэх Татах
5 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн тусгай зөвшөөрлийн түр журам Журам 2013-02-27 0 Үзэх Татах
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаастай холбоотой журам
1 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хөрөнгийн багцыг тусгай тэмдэглэл хийж бүртгэх тухай журам Журам 2013-07-25 0 Үзэх Татах
2 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам Журам 2011-09-14 266 Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Тогтоолын дугаар Үзэх Татах
1 Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн заавар Заавар 2017-06-28 0 Үзэх Татах
2 Хөрөнгө оруулалтын сангийн санхүүгийн тайлан бэлтгэх, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, цэвэр хөрөнгийг үнэлэх заавар Заавар 2015-12-09 328 Үзэх Татах
3 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягт бөглөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар Заавар 2015-11-23 0 Үзэх Татах
4 Кастодианы санхүүгийн тайлан бэлтгэх, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх заавар Заавар 2015-11-16 315 Үзэх Татах
5 Үнэт цаасны зах зээлийн өөрийгөө зохицуулах байгууллага болон зохицуулалттай этгээдийн дүрэм, журмыг батламжлах, бүртгэх тухай заавар Заавар 2014-10-21 0 Үзэх Татах
6 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллага, үнэт цаас гаргагчийн хувийн хэрэг бүрдүүлэх, ашиглах заавар Заавар 2008-05-08 0 Үзэх Татах
7 Дансны бүртгэлийн маягтыг хөтлөх, хадгалах заавар Заавар 1996-02-01 0 Үзэх Татах
8 Дотоод мэдээлэл эзэмшигч болон түүнд хамааралтай этгээдийн дансны бүртгэл хөтлөх тухай маягт, заавар Заавар 1996-02-01 0 Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Тогтоолын дугаар Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Тогтоолын дугаар Үзэх Татах
1 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтууд (СЗХ03001, СЗХ 03002, СЗХ 03003) Бусад 2015-11-23 406 Үзэх Татах
2 ХААБ-уудаас Хороонд ирүүлэх 7 хоногийн мэдээлэл Бусад 2015-01-01 0 Үзэх Татах
3 Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан Бусад 2015-01-01 0 Үзэх Татах
4 Сэжигтэй гүйлгээний тайлан Бусад 2015-01-01 0 Үзэх Татах
5 Монголын компанийн засаглалын кодекс Бусад 2014-05-07 0 Үзэх Татах
6 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам Бусад 2013-11-06 0 Үзэх Татах
7 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам Бусад 2013-11-06 0 Үзэх Татах
8 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам Бусад 2013-11-06 451 Үзэх Татах
9 Аудит, үнэлгээ, эрх зүйн дүгнэлт гаргах болон тайланг хянахад мөрдөгдөх заавар Бусад 2012-04-27 0 Үзэх Татах
10 Бизнесийн үнэлгээ хийх аргачлал Бусад 2011-12-30 0 Үзэх Татах
11 Аудитын чанарын хяналтын түр журам Бусад 2011-06-30 0 Үзэх Татах
12 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх журам Бусад 2011-03-18 0 Үзэх Татах
13 ХААБ-уудаас Хороонд ирүүлэх улирлын тайлангийн маягт болон мэдээлэл Бусад 2011-03-17 0 Үзэх Татах
14 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Бусад 2011-02-23 0 Үзэх Татах