Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
"Нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргах ажиллагааны журам" Санал авч байна ТАТАХ smd@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
"Зохицуулалттай зах зээлд арилжих үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийн ерөнхий журам" Санал авч байна ТАТАХ smd@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү

Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
"Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнесийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам" Санал авч байна ТАТАХ amlctf@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
"Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн журам" Санал авч байна ТАТАХ realestate@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү

Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
"Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын мэдүүлгийн маягт, гэрээний стандарт, загвар"-ын төсөлд санал авах тухай Санал авч байна 2019.12.06 ТАТАХ daatgal@frc.mn
"Жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулахтай холбоотой санал авах тухай Санал авч байна 2019.12.06 ТАТАХ daatgal@frc.mn
"Даатгалын багц дүрэм"-ийн нэгдүгээр хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбоотой санал авах тухай Санал авч байна 2019.12.03 ТАТАХ daatgal@frc.mn
Даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах ёс зүйн журам /хассан заалтыг дундуур зураасаар, нэмсэн заалтыг доогуур зураасаар тэмдэглэсэн болно/ Санал авч байна 2019.11.07 ТАТАХ daatgal@frc.mn

Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ Санал авч байна ТАТАХ Dorjkhand@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Хуулийн төслийн нэр

Хуулийн төслийн нэр

Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН "ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЖУРАМ" Санал авч байна ТАТАХ zolboo@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ Санал авч байна ТАТАХ zolboo@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ББСБ-ын ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ДООД ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА Санал авч байна ТАТАХ lkhagvasuren_d@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү